Sağlık Hukuku Nedir? Neleri Kapsar?

Literatürde sağlık alanında hizmet veren kurum ve kuruluşlar ile yine bu alanda hizmet veren/hizmet alan kişilerin haklarını inceleyen hukuk bilimine sağlık hukuku denir. Sağlık hukukunun temelinde hastaların ve hekimlerin yasalarca düzenlenmiş hakları yer almaktadır. Tüm bireylerin en temel hakkı ise yaşama hakkıdır. Nitekim kişinin tüm haklarından faydalanabilmesi için öncelikle sağlıklı bir birey olması gerekir.

Sağlık hukuku, sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlar ile sağlık hizmeti talep edenler arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalı olmasının yanı sıra tüm bunların devletle olan ilişkilerini de kapsayıcı özelliğiyle karma bir hukuk dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine sağlık hukuku, sağlık sigortası, hastanelerin hukuki yapısı, gıda hukuku, Sağlık Bakanlığı teşkilat ve yönetimi gibi birçok alanı da kapsamaktadır.


Sağlık Hukuku Avukatı Kimdir?

sağlık hukuku avukatı

Sağlık kuruluşları, sağlık personelleri, hasta ve yakınlarının herhangi bir hak ihlali yaşaması durumunda sağlık hukuku alanına dair davalarda uzmanlaşmış sağlık hukuku avukatı sıfatı ile haiz olan avukatlardır.


Sağlık Hukuku Avukatının Görevleri Nelerdir?

Sağlık hukuku avukatı, tıbbi hizmetlerde görülen yanlış tanı ve tedavi uygulamalarında, vekâlet veya eser sözleşmesi niteliği taşıyan tedavi uygulamalarından doğan uyuşmazlıklarda, yanlış tedavi sonucu maruz kalınan zararın tazmini konusunda, hatalı tedavinin suç teşkil ettiği durumlarda görülecek ceza davlarında bireyleri sahip olduğu haklar konusunda bilinçlendirir ve sağlık hukuku alanında hukuki hizmet sağlar.


Dava Çeşitleri Nelerdir? Malpraktis Davası Nedir?

  • Malpraktis Davaları

Tıp biliminde yanlış uygulama, tıbbi hata, tıbbi uygulama hataları gibi kavramlar ile nitelendirilen, tıp ilmi icra edilirken hekimin hatalı davranış ya da görev ihmali sonucu bir zarara sebep olması durumuna tıbbi malpraktis denir.

  • Malpraktis (Hekim Hatası) Durumunda Açılacak Dava Türleri
    • Maddi ve Manevi Tazminat Davası

Hekimin hukuki sorumluluğu kapsamında tıbbi malpraktisten kaynaklanan durumlarda maddi ve manevi tazminat davaları ikame edilmektedir. Hatalı tedavi borçlar hukuku kapsamında bir haksız fiil ve sözleşmeye aykırılık teşkil eder. Bu durumda zarar gören hasta hem doktordan hem de var ise doktorun bağlı olduğu sağlık kuruluşundan maddi ve manevi tazminat talep edebilir.

    • Ceza Davası

Hekimin hatası sonucu ölüm gerçekleşmişse TCK 85. Maddede geçen taksirle ölüme sebebiyet verme suçu oluşur. Hekimin hatası sonucu ölüm gerçekleşmemiş ancak hastada sağlık problemine sebep olmuşsa bu kez TCK 89. Maddede geçen taksirle yaralama suçu meydana gelecektir.


Görevli ve Yetkili Mahkemeler Hangileridir?

Tıbbi malpraktis (doktor hatası)  davalarında görevli ve yetkili mahkemeler açılacak dava türlerinde olduğu gibi iki ayrı başlık altında incelenir. Hekimin hatası sonucu cezai sorumluluk mevzuubahis ise hekimin müdahaleyi yaptığı hastanenin bulunduğu yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyette bulunulmalıdır.

Hukuk davaları ise kendi içinde özelde ve kamuda olmak üzere ikili bir ayrıma gitmektedir. Eğer zarar kamu kurumunda çalışan bir hekim tarafından meydana gelmiş ise sorumluluk kamu görevlisinin yani hekimin çalışmakta olduğu kamu kurumudur. Kamu kurumu niteliğinde olan devlet hastanelerine ve üniversite hastanelerine karşı açılacak tazminat davalarında görevli mahkeme idari yargıdır. Bireyin kurum aleyhine idari yargıda tam yargı davası açması gerekir.

Zarar kamu kurumunda değil de özel hastanede çalışmakta olan bir hekimin hatası sebebiyle gerçekleşti ise; hekim ve hasta arasındaki ilişkiye uyarlanan sözleşmeler eser veya vekalet sözleşmesi olması sebebiyle, görevli mahkeme Tüketici Mahkemesi olacaktır. Uzman bir Sağlık Hukuku Avukatına danışmanız halinde açılacak davanın türü, görevli ve yetkili mahkeme konusunda sizler için isabetli bir analiz yapacaktır.

Tıbbi malpraktis davalarında detaylı bilgi edinmek için Melih Pancar Hukuk ve Danışmanlık Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

Menü