Takip edilen dava dosyaları, icra takipleri, Arabuluculuk dosyaları ve diğer işlemler nedeniyle yaşadığınız tüm sorunlar için bize iletişim formundan ulaşabilir, sunulan elektronik hizmetlerinden faydalanabilir, şikayetlerinizi iletebilirsiniz.

Avukatın Yükümlülükleri

1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 2. maddesine göre avukatın sorumlulukları aşağıda gösterilmiştir. Bu sorumluluklarla ilgili vekalet sözleşmelerinizde ya da tutanaklarınızda özel bir hüküm bulunmasa dahi her vekil-müvekkil ilişkisine uygulanacaktır.

 • Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler. ( 1136 SK. Md. 34)
 • Avukatların, kendilerine tevdi edilen veya gerek avukatlık görevi, gerekse ,Türkiye Barolar Birliği ve barolar organlarındaki görevleri dolayısiyle öğrendikleri hususları açığa vurmaları yasaktır.( 1136 SK. Md. 36)
 • Avukat, kendisine teklif olunan işi sebep göstermeden reddedebilir. Reddin, iş sahibine gecikmeden bildirilmesi zorunludur. (1136 SK. Md. 37)
 • Kendisine yapılan teklifi yolsuz veya haksız görür yahut sonradan yolsuz veya haksız olduğu kanısına varırsa, işi reddetmelidir. (1136 SK. Md. 38)
 • Aynı işte menfaati zıt bir tarafa avukatlık etmiş veya mütalaa vermiş olursa, işi reddetmelidir. (1136 SK. Md. 38)
 • Evvelce hâkim, hakem, Cumhuriyet savcısı, bilirkişi veya memur olarak o işte görev yapmış olursa, işi reddetmelidir. (1136 SK. Md. 38)
 • Kendisinin düzenlediği bir senet veya sözleşmenin hükümsüzlüğünü ileri sürmek durumu ortaya çıkmışsa, işi reddetmelidir. (1136 SK. Md. 38)
 • Görmesi istenilen iş, Türkiye Barolar Birliği tarafından tespit edilen mesleki dayanışma ve düzen gereklerine uygun değilse, işi reddetmelidir. (1136 SK. Md. 38)
 • Avukat, kendisine tevdi olunan evrakı, vekaletin sona ermesinden itibaren üç yıl süre ile saklamakla yükümlüdür. Şu kadar ki, evrakın geri alınması müvekkile yazı ile bildirilmiş olduğu hallerde saklama yükümlülüğü, bildirme tarihinden itibaren üç ayın sonunda sona erer. (1136 SK. Md. 39)
 • İş sahibi tarafından sözleşmeye dayanılarak avukata karşı ileri sürülen tazminat istekleri, bu hakkın doğumunun öğrenildiği tarihten itibaren bir yıl ve her halde zararı doğuran olaydan itibaren beş yıl geçmekle düşer.
 • Avukat el koyduğu işlere ait çekişmeli hakları edinmekten veya bunların edinilmesine aracılıktan yasaklıdır. (1136 SK. Md. 47)
 • Vekil, özel olarak yetkili kılınmadıkça dava açamaz, sulh olamaz, hakeme başvuramaz, iflas, iflasın ertelenmesi ve konkordato talep edemez, kambiyo taahhüdünde bulunamaz, bağışlama yapamaz, kefil olamaz, taşınmazı devredemez ve bir hak ile sınırlandıramaz. ( 6098 SK. Md. 504)
 • Vekil, vekâlet verenin açık talimatına uymakla yükümlüdür. Ancak, vekâlet verenden izin alma imkânı bulunmadığında, durumu bilseydi onun da izin vereceği açık olan hâllerde, vekil talimattan ayrılabilir. ( 6098 SK. Md. 505)
 • Vekil, vekâlet borcunu bizzat ifa etmekle yükümlüdür. Ancak vekile yetki verildiği veya durumun zorunlu ya da teamülün mümkün kıldığı hâllerde vekil, işi başkasına yaptırabilir. ( 6098 SK. Md. 506)
 • Vekil üstlendiği iş ve hizmetleri, vekâlet verenin haklı menfaatlerini gözeterek, sadakat ve özenle yürütmekle yükümlüdür. ( 6098 SK. Md. 506)
 • Vekil, yetkisi dışına çıkarak işi başkasına gördürdüğünde, onun fiilinden kendisi yapmış gibi sorumludur. Vekil başkasına vekâlet vermeye yetkili ise, sadece seçmede ve talimat vermede gerekli özeni göstermekle yükümlüdür. Vekâlet veren, her iki durumda da vekilin kendi yerine koyduğu kişiye karşı sahip olduğu hakları, doğrudan doğruya o kişiye karşı ileri sürebilir. ( 6098 SK. Md. 507)
 • Vekil, vekâlet verenin istemi üzerine yürüttüğü işin hesabını vermek ve vekâletle ilişkili olarak aldıklarını vekâlet verene vermekle yükümlüdür.
 • Vekil, vekâlet verene tesliminde geciktiği paranın faizini de ödemekle yükümlüdür.
 • Vekilin, kendi adına ve vekâlet veren hesabına gördüğü işlerden doğan üçüncü kişilerdeki alacağı, vekâlet verenin vekile karşı bütün borçlarını ifa ettiği anda, kendiliğinden vekâlet verene geçer. ( 6098 SK. Md. 508)
 • Vekilin iflası hâlinde vekâlet veren, bu alacağın kendisine geçmiş olduğunu iflas masasına karşı da ileri sürebilir. ( 6098 SK. Md. 508)
 • Vekilin, kendi adına ve vekâlet veren hesabına gördüğü işlerden doğan üçüncü kişilerdeki alacağı, vekâlet verenin vekile karşı bütün borçlarını ifa ettiği anda, kendiliğinden vekâlet verene geçer.( 6098 SK. Md. 509)
 • Vekilin iflası hâlinde vekâlet veren, bu alacağın kendisine geçmiş olduğunu iflas masasına karşı da ileri sürebilir.( 6098 SK. Md. 509)
 • Vekâlet veren, vekilin kendi adına ve vekâlet veren hesabına edinmiş olduğu taşınır eşyanın iflas masasından ayrılarak kendisine verilmesini isteyebilir. Vekilin sahip olduğu hapis hakkından iflas masası da yararlanır. ( 6098 SK. Md. 509)
 • Avukat, müvekkiline davanın sonucu ile ilgili hukuki görüşünü açklayabilir. Fakat bunun bir teminat olmadığını özellikle belirtir. ( TBB Meslek İlkeleri Md. 34)
 • Avukat aynı davada, birinin savunması öbürünün savunmasına zarar verebilecek durumda olan iki kişinin birden vekaletini kabul etmez. ( TBB Meslek İlkeleri Md. 35)
 • Bir anlaşmazlıkta taraflardan birine hukuki yardımda bulunan avukat, yararı çatışan öbür tarafın vekaletini alamaz, hiçbir hukuki yardımda bulunamaz. ( TBB Meslek İlkeleri Md. 36)
 • Avukat meslek sırrı ile bağlıdır. ( TBB Meslek İlkeleri Md. 37)
 • Avukat, davasını almadığı kimselerin başvurması nedeniyle öğrendiği bilgileri de sır sayar. Avukatlık sırrının tutulması süresizdir, meslekten ayrılmak bu yükümü kaldırmaz.(TBB Meslek İlkeleri Md. 37)
 • Avukat, kendisine teklif edilen işi gerekçe göstermeden de reddedebilir. (TBB Meslek İlkeleri Md. 38)
 • Avukat, zamanının ve yeteneklerinin erişemediği bir işi kabul etmez. (TBB Meslek İlkeleri Md. 38)
 • Avukat, davayı almaktan ve kovuşturmaktan çekinme hakkını müvekkiline zarar vermeyecek biçimde kullanmaya dikkat edecektir. (TBB Meslek İlkeleri Md. 38)
 • Avukat kesin olarak zorunlu bulunmadıkça, müvekkili adına basına açıklamada bulunamaz. (TBB Meslek İlkeleri Md. 40 )
 • Avukat baktığı davada, görevini savsayarak ya da kötüye kullanarak, müvekkili zararına kendisine bir yarar sağlayamaz. (TBB Meslek İlkeleri Md. 41 )
 • Avukat, işle ilgili giderleri karşılamak üzere, avans isteyebilir. Avansın işin gereğini çok aşmamasına, avanstan yapılan harcamaların müvekkile zaman zaman bildirilmesine ve işin sonunda avanstan kalan paranın müvekkile geri verilmesine dikkat edilir. (TBB Meslek İlkeleri Md. 42 )
 • Müvekkil adına alınan paralar ve başkaca değerler geciktirilmeksizin müvekkile duyurulur ve verilir. Müvekkille ilgili bir hesap varsa, uygun sürelerde durum yazıyla bildirilir. (TBB Meslek İlkeleri Md. 43 )
 • Avukat “hapis hakkı”nı alacağı ile oranlı olarak kullanabilir. (TBB Meslek İlkeleri Md. 45 )
 • Adli müzaheretle görülen işler, başkaca işlere gösterilen özenle yürütülür. (TBB Meslek İlkeleri Md. 46 )
 • Ücret davası açacak avukat, önce Baro Yönetim Kurulu’na bilgi verir. Bu konuda Baro Yönetim Kurulu’nun görüşünü bildirme yetkisi vardır. (TBB Meslek İlkeleri Md. 47 )
Takip edilen dava dosyaları, icra takipleri, Arabuluculuk dosyaları ve diğer işlemler nedeniyle yaşadığınız tüm sorunlar için bize iletişim formundan ulaşabilir, sunulan elektronik hizmetlerinden faydalanabilir, şikayetlerinizi iletebilirsiniz.

Avukatın Yükümlülükleri

1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 2. maddesine göre avukatın sorumlulukları aşağıda gösterilmiştir. Bu sorumluluklarla ilgili vekalet sözleşmelerinizde ya da tutanaklarınızda özel bir hüküm bulunmasa dahi her vekil-müvekkil ilişkisine uygulanacaktır.

 • Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler. ( 1136 SK. Md. 34)
 • Avukatların, kendilerine tevdi edilen veya gerek avukatlık görevi, gerekse ,Türkiye Barolar Birliği ve barolar organlarındaki görevleri dolayısiyle öğrendikleri hususları açığa vurmaları yasaktır.( 1136 SK. Md. 36)
 • Avukat, kendisine teklif olunan işi sebep göstermeden reddedebilir. Reddin, iş sahibine gecikmeden bildirilmesi zorunludur. (1136 SK. Md. 37)
 • Kendisine yapılan teklifi yolsuz veya haksız görür yahut sonradan yolsuz veya haksız olduğu kanısına varırsa, işi reddetmelidir. (1136 SK. Md. 38)
 • Aynı işte menfaati zıt bir tarafa avukatlık etmiş veya mütalaa vermiş olursa, işi reddetmelidir. (1136 SK. Md. 38)
 • Evvelce hâkim, hakem, Cumhuriyet savcısı, bilirkişi veya memur olarak o işte görev yapmış olursa, işi reddetmelidir. (1136 SK. Md. 38)
 • Kendisinin düzenlediği bir senet veya sözleşmenin hükümsüzlüğünü ileri sürmek durumu ortaya çıkmışsa, işi reddetmelidir. (1136 SK. Md. 38)
 • Görmesi istenilen iş, Türkiye Barolar Birliği tarafından tespit edilen mesleki dayanışma ve düzen gereklerine uygun değilse, işi reddetmelidir. (1136 SK. Md. 38)
 • Avukat, kendisine tevdi olunan evrakı, vekaletin sona ermesinden itibaren üç yıl süre ile saklamakla yükümlüdür. Şu kadar ki, evrakın geri alınması müvekkile yazı ile bildirilmiş olduğu hallerde saklama yükümlülüğü, bildirme tarihinden itibaren üç ayın sonunda sona erer. (1136 SK. Md. 39)
 • İş sahibi tarafından sözleşmeye dayanılarak avukata karşı ileri sürülen tazminat istekleri, bu hakkın doğumunun öğrenildiği tarihten itibaren bir yıl ve her halde zararı doğuran olaydan itibaren beş yıl geçmekle düşer.
 • Avukat el koyduğu işlere ait çekişmeli hakları edinmekten veya bunların edinilmesine aracılıktan yasaklıdır. (1136 SK. Md. 47)
 • Vekil, özel olarak yetkili kılınmadıkça dava açamaz, sulh olamaz, hakeme başvuramaz, iflas, iflasın ertelenmesi ve konkordato talep edemez, kambiyo taahhüdünde bulunamaz, bağışlama yapamaz, kefil olamaz, taşınmazı devredemez ve bir hak ile sınırlandıramaz. ( 6098 SK. Md. 504)
 • Vekil, vekâlet verenin açık talimatına uymakla yükümlüdür. Ancak, vekâlet verenden izin alma imkânı bulunmadığında, durumu bilseydi onun da izin vereceği açık olan hâllerde, vekil talimattan ayrılabilir. ( 6098 SK. Md. 505)
 • Vekil, vekâlet borcunu bizzat ifa etmekle yükümlüdür. Ancak vekile yetki verildiği veya durumun zorunlu ya da teamülün mümkün kıldığı hâllerde vekil, işi başkasına yaptırabilir. ( 6098 SK. Md. 506)
 • Vekil üstlendiği iş ve hizmetleri, vekâlet verenin haklı menfaatlerini gözeterek, sadakat ve özenle yürütmekle yükümlüdür. ( 6098 SK. Md. 506)
 • Vekil, yetkisi dışına çıkarak işi başkasına gördürdüğünde, onun fiilinden kendisi yapmış gibi sorumludur. Vekil başkasına vekâlet vermeye yetkili ise, sadece seçmede ve talimat vermede gerekli özeni göstermekle yükümlüdür. Vekâlet veren, her iki durumda da vekilin kendi yerine koyduğu kişiye karşı sahip olduğu hakları, doğrudan doğruya o kişiye karşı ileri sürebilir. ( 6098 SK. Md. 507)
 • Vekil, vekâlet verenin istemi üzerine yürüttüğü işin hesabını vermek ve vekâletle ilişkili olarak aldıklarını vekâlet verene vermekle yükümlüdür.
 • Vekil, vekâlet verene tesliminde geciktiği paranın faizini de ödemekle yükümlüdür.
 • Vekilin, kendi adına ve vekâlet veren hesabına gördüğü işlerden doğan üçüncü kişilerdeki alacağı, vekâlet verenin vekile karşı bütün borçlarını ifa ettiği anda, kendiliğinden vekâlet verene geçer. ( 6098 SK. Md. 508)
 • Vekilin iflası hâlinde vekâlet veren, bu alacağın kendisine geçmiş olduğunu iflas masasına karşı da ileri sürebilir. ( 6098 SK. Md. 508)
 • Vekilin, kendi adına ve vekâlet veren hesabına gördüğü işlerden doğan üçüncü kişilerdeki alacağı, vekâlet verenin vekile karşı bütün borçlarını ifa ettiği anda, kendiliğinden vekâlet verene geçer.( 6098 SK. Md. 509)
 • Vekilin iflası hâlinde vekâlet veren, bu alacağın kendisine geçmiş olduğunu iflas masasına karşı da ileri sürebilir.( 6098 SK. Md. 509)
 • Vekâlet veren, vekilin kendi adına ve vekâlet veren hesabına edinmiş olduğu taşınır eşyanın iflas masasından ayrılarak kendisine verilmesini isteyebilir. Vekilin sahip olduğu hapis hakkından iflas masası da yararlanır. ( 6098 SK. Md. 509)
 • Avukat, müvekkiline davanın sonucu ile ilgili hukuki görüşünü açklayabilir. Fakat bunun bir teminat olmadığını özellikle belirtir. ( TBB Meslek İlkeleri Md. 34)
 • Avukat aynı davada, birinin savunması öbürünün savunmasına zarar verebilecek durumda olan iki kişinin birden vekaletini kabul etmez. ( TBB Meslek İlkeleri Md. 35)
 • Bir anlaşmazlıkta taraflardan birine hukuki yardımda bulunan avukat, yararı çatışan öbür tarafın vekaletini alamaz, hiçbir hukuki yardımda bulunamaz. ( TBB Meslek İlkeleri Md. 36)
 • Avukat meslek sırrı ile bağlıdır. ( TBB Meslek İlkeleri Md. 37)
 • Avukat, davasını almadığı kimselerin başvurması nedeniyle öğrendiği bilgileri de sır sayar. Avukatlık sırrının tutulması süresizdir, meslekten ayrılmak bu yükümü kaldırmaz.(TBB Meslek İlkeleri Md. 37)
 • Avukat, kendisine teklif edilen işi gerekçe göstermeden de reddedebilir. (TBB Meslek İlkeleri Md. 38)
 • Avukat, zamanının ve yeteneklerinin erişemediği bir işi kabul etmez. (TBB Meslek İlkeleri Md. 38)
 • Avukat, davayı almaktan ve kovuşturmaktan çekinme hakkını müvekkiline zarar vermeyecek biçimde kullanmaya dikkat edecektir. (TBB Meslek İlkeleri Md. 38)
 • Avukat kesin olarak zorunlu bulunmadıkça, müvekkili adına basına açıklamada bulunamaz. (TBB Meslek İlkeleri Md. 40 )
 • Avukat baktığı davada, görevini savsayarak ya da kötüye kullanarak, müvekkili zararına kendisine bir yarar sağlayamaz. (TBB Meslek İlkeleri Md. 41 )
 • Avukat, işle ilgili giderleri karşılamak üzere, avans isteyebilir. Avansın işin gereğini çok aşmamasına, avanstan yapılan harcamaların müvekkile zaman zaman bildirilmesine ve işin sonunda avanstan kalan paranın müvekkile geri verilmesine dikkat edilir. (TBB Meslek İlkeleri Md. 42 )
 • Müvekkil adına alınan paralar ve başkaca değerler geciktirilmeksizin müvekkile duyurulur ve verilir. Müvekkille ilgili bir hesap varsa, uygun sürelerde durum yazıyla bildirilir. (TBB Meslek İlkeleri Md. 43 )
 • Avukat “hapis hakkı”nı alacağı ile oranlı olarak kullanabilir. (TBB Meslek İlkeleri Md. 45 )
 • Adli müzaheretle görülen işler, başkaca işlere gösterilen özenle yürütülür. (TBB Meslek İlkeleri Md. 46 )
 • Ücret davası açacak avukat, önce Baro Yönetim Kurulu’na bilgi verir. Bu konuda Baro Yönetim Kurulu’nun görüşünü bildirme yetkisi vardır. (TBB Meslek İlkeleri Md. 47 )
Menü