Avukat Kimdir?

Avukat, üniversitelerin dört yıllık Hukuk Fakültesinden mezun olan bireylerin yasal stajını tamamlaması ve avukatlık ruhsatına hak kazanması ile tanımlanan meslektir. Ruhsatını alan avukatlar, bir kurumda ya da serbest olarak mesleğini icra edebilirler.


Avukat Ne İş Yapar?

Avukatlar dava süresince davacı ya da davalıların işlemlerini yürüten, anlaşmazlıkların adalete ve hakkaniyete uygun biçimde düzenlenmesini sağlayan, özel ve tüzel kişilerin haklarını savunmakla görevlidirler.

avukat kimdir


Avukatlık Meslek Kuralları

 • Türk avukatları, baroların ve Türkiye Barolar Birliği’nin bağımsızlığı gereğine inanmışlar ve bu konuda kendilerine gerek kişi, gerek kuruluş olarak düşen görevleri başarma kararına varmışlardır.
 • Mesleki çalışmasında avukat, bağımsızlığını korur; bu bağımsızlığı zedeleyecek iş kabulünden kaçınır.
 • Avukat, mesleki çalışmasını kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve işine tam bir sadakatle yürütür.
 • Avukat, mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır. Avukat, özel yaşantısında da buna özenmekle yükümlüdür.
 • Avukat, yazarken de, konuşurken de düşüncelerini olgun ve objektif bir biçimde açıklamalıdır. Mesleki çalışmasında avukat, hukukla ve yasalarla ilgisiz açıklamalardan kaçınmalıdır.
 • Avukat, iddia ve savunmanın hukuki yönü ile ilgilidir. Taraflar arasında anlaşmazlığın doğurduğu düşmanlıkların dışında kalmalıdır.
 • Avukat, salt ün kazandırmaya yönelen her türlü gereksiz davranıştan titizlikle kaçınmalıdır.
 • Avukat, yalnız adres değişikliğini, reklam niteliğini taşımayacak biçimde, ilan yoluyla duyurabilir.
 • Avukatın başlıklı kağıtları, kartvizitleri, büro levhaları reklam niteliği taşıyabilecek aşırılıkta olamaz.
 • Avukat, telefon rehberinde meslekler kısmında adres yazdırabilir. Bunun dışında farklı büyüklükte harflere ya da ilan niteliğinde yazılara yer verdiremez.
 • Ortak büro kuran avukatlar, büronun reklam aracı olmamasına, hukuk bürosu olma niteliğini yitirmemesine dikkat ederler.
 • Avukat kendine iş sağlama niteliğindeki her davranıştan çekinir.
 • Avukat, kanunen bulunduğu başkaca mevki ve olanaklarının mesleki çalışmalarına etkili olmamasına dikkat eder.
 • Avukat, mesleki çalışması dışında kişisel anlaşmazlıklarda, avukatlık sıfatının özelliklerinden yararlanamaz.
 • Avukat, aynı dava için birbirine karşıt isteklerde bulunamaz.
 • Avukat, Türkiye Barolar Birliği’nce kabul olunan mesleki dayanışma ve düzen gereklerine uygun davranmak zorundadır.
 • Avukat, bürosunun görevin vakarına uygun biçimde tutulmasına çaba gösterir.
 • Uzunca bir süre bürosundan uzak kalmak zorunda bulunan avukat, işlerine bakacak, müvekkillerini kabul edecek meslektaşının adını barosuna bildirir.
 • Avukat meslek kuruluşlarınca verilen görevleri, haklı sebepler dışında, kabul etmek zorundadır.
 • Mesleki çalışmasından ötürü aleyhine açılan dava layihasının bir örneğini, avukat barosuna verir. Baronun hukuki anlaşmazlıklardaki arabuluculuk teklifini kabul etmek zorundadır.
 • Avukat, kendisiyle ilgili her türlü belgeleri baroda görmek hakkını haizdir.

Avukatlık Hizmetinin Avantajları

avukatlık hizmetinin avantajları

Hukuk günlük hayatımızı şekillendirmekte olan kurallar topluluğu olmasının yanında başlı başına  bir bilim dalıdır. Bu özelliğiyle hukukçu olmayan kimselerin Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Kanunlar, Yönetmelikler ve Genelgeleri okuyup anlaması ve kusursuz bir dava yürütmesi oldukça zordur.

Unutmayın ki avukat sizin ilk kez tecrübe etmekte olduğunuz davayı daha önceden defalarca kez görmüş ve deneyimlemiştir. Bu açıdan avukatın geçmiş tecrübelerinden yararlanmak hazırlandığınız davanızda sizi hedeflediğiniz sonuca en etkili şekilde ulaştıracaktır.

 • Dava dilekçesi bir davanın alın yazısı olup, tüm yargılama dava dilekçesinde öne sürülen iddia ve deliller üzerinden yapılacaktır. Hukukçu olmayan kişilerin yazacağı dilekçelerdeki hataların davanın ilerleyen aşamasında telafi edilmesi mümkün olmayacaktır. Bu nedenle bir dava açarken alanında uzman bir avukatın tecrübesinden faydalanmanız en akıllıca seçim olacaktır.
 • Türk Hukukunda yazılı yargılama ilkesi geçerli olup, davayı açan ve kendisini savunan taraflar tüm işlemlerini dilekçe ile yapmak zorundadır. Mahkemeye dilekçe vermeyerek hakimin yüzüne dert anlatmak gibi bir usul maalesef hukukumuzda yoktur. Bu nedenle bir davayı kazanmak ancak tüm iddia ve şikayetlerinizin hukuki şekilde izah edildiği bir dilekçe ile mümkündür. Bu nedenle bir dava açarken veya kendinizi savunurken alanında uzman bir avukatın hukuki bilgi birikiminden faydalanmanız akıllıca bir seçim olacaktır.

Barodan Ücretsiz Avukat Nasıl Talep Edilir?

Barodan avukat talebi için;

 • Fakirlik belgesi
 • İkametgâh belgesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Dava için gerekli belgelerin fotokopisi, gereklidir.

Başvuru sırasında dava ile ilgili giderlere yönelik ödeme gücünün olmadığını belgelemek önemlidir. Bazen fakirlik belgesi yanında aylık kazancı gösteren belgeler, üzerinize kayıtlı herhangi bir gayrimenkul veya araç olmadığını gösteren belgeler yanı sıra herhangi bir sigortadan yararlanmadığını gösteren belgelerde istenebilir. Adli yardımdan faydalanmak için Osmaniye Barosunun internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Aile Hukuku Avukatı

Soybağının Reddi, Babalık Davası, Vesayet davası, Nişanlılık, Kadının Bekleme Süresinin Kaldırılması, Evlenmeye İzin gibi konular aile hukukunun incelediği hukuk dalıdır.

Boşanma Hukuku Avukatı

Özel veya Genel Sebeplere dayalı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Davaları, Nafaka davası, Velayet davası, Velayetin değiştirilmesi, Eşler Arasında Mal Paylaşımı davası gibi davalar Boşanma Hukukunun ihtisas alanıdır.

Ceza Hukuku Avukatı

Türk Ceza Kanunu, Kabahatler Kanunu, Fikri ve Sinai Haklar ve benzer Kanununda düzenlenmiş suçlar ve cezaları ile yargılama usulleri Ceza Hukukunun ihtisas alanında incelenmektedir.

Tazminat Hukuku Avukatı

Trafik Kazası tazminatları, İş Kazası Tazminatları, Sağlık Hukuku Tazminatları, Malpraktis Tazminatları, Ecrimisil Tazminatı, Sigorta Tazminat Ödemeleri, Komşuluk Hukuku Tazminatları, Haksız Fiil Tazminatları, Haksız Gözaltı, Tutukluluk, Adli Kontrol Tazminatları, Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Menfi Zarar Müspet Zarar Tazminatları bu hukuk dalında incelenmektedir.

Gayrimenkul Hukuku Avukatı

Tapu İptali ve Tescil davaları, El Atmanın Önlenmesi ve Ecrimisil davası, Ortaklığın giderilmesi (İzale-i Şuyu) davaları, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden doğan davalar , Mirastan Mal Kaçırma, Muris Muvazaası, Şufa (Önalım) davası, İpoteğin Kaldırılması, Kadastro davası Gayrimenkul Hukukunun alanında incelenmektedir.

Kira Hukuku Avukatı

Kira Bedellerinin Tahsili, Kiralananın Tahliyesi, Kira bedelinin tespiti, Kira bedelinin revize edilmesi, Kira Sözleşmelerinin Yenilenmesi ve Sona Ermesi, Kiralananın Bakım ve Giderleri ile bu giderlerin kime ait olacağı Kira Hukukunun ihtisas alanında incelenmektedir.

Miras Hukuku Avukatı

Terekenin paylaşılması, Tapu intikalleri, Mirasın Reddi, Mirasta Denkleştirme ve Tenkis Davaları, Mirastan Mal Kaçırma Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davaları, Muvazaa, Veraset İlamı, Nüfus Kayıt Düzeltim Davaları, Tapu Kaydında Düzeltim, Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu, Terekeye Temsilci Atanması gibi davalar Miras Hukukunun alanında incelenmektedir.

İcra Hukuku Avukatı

Mahkeme Kararlarının İcrası, Çek, Senet, Bono ve Senet, Fatura, Sözleşme ve Protokol alacakları ile belgesiz alacakların tahsili, İpotekli ve Rehinli Taşınır ve Taşınmaz Malların İcra, Haciz, Muhafaza, Satış ve İhale İşlemleri, Ödeme Taahhüdünü, Karşılıksız Çek Suçu, Ticareti Usulsüz Terk Suçu, İcra Hukuku alanında incelenir.

Sağlık Hukuku Avukatı

Doktor Hatası, Malpraktis davaları, Hekim, Doktor ve Cerrahın Tedavi, Teşhis, Muayene ve Müdahale hatasından kaynaklanan kalıcı maluliyet, iş gücü kaybı, maddi ve manevi tazminat davaları, Hastanın ölümü halinde Mirasçıların Tazminat Hakları gibi konuları inceleyen bilim dalına Sağlık Hukuku denilmektedir.

İş Hukuku Avukatı

İşçi alacakları, Sigortalılığın Tespiti, Hizmet Tespit Davaları, Sigorta Primine Esas Gerçek Ücretin Tespiti, Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Fazla Mesai Ücreti, Yıllık İzin Ücreti, UBGT Ücreti, Asgari Geçim İndirimi Ücreti, Ayrımcılık Tazminatı (Kötü Niyet Tazminatı), Hafta Tatili Ücreti, İşsizlik Maaşı gibi konular İş Hukukunun ihtisas alanındadır.

Tüketici Hukuku Avukatı

Ayıplı Maldan Kaynaklanan Davalar, Banka Tüketici Kredisi ve Kredi Kartından Doğan Davalar, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun doğrultusunda İade, Ayıpsız Mal ile Değişim, Ücretsiz Onarım, Ayıp Oranında Bedelden İndirim İsteme, Mesafeli Satış Sözleşmelerinde Cayma Hakkı gibi konular Tüketici Hukukunun alanında incelenmektedir.

Bilişim Hukuku Avukatı

Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Şekilde Ele Geçirilmesi Suçu, Bilişim Sistemine Hukuka Aykırı Şekilde Girilmesi Suçu, Bilişim Sistemini Engelleme, bozma, Verileri Yok Etme Veya Değiştirme Suçu, Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu gibi konular Bilişim Hukukunun alanında incelenmektedir.

Trafik Kazaları ve Sigorta Hukuku Avukatı

Maddi hasarlı, Yaralanmalı ve Ölümlü Trafik Kazaları, Araç Maddi Hasarı, Araç Değer Kaybı, Araç Hurda Bedeli, Araç Pert Bedeli, Geçici İş Gücü Kaybı, Kalıcı İş Gücü Kaybı, Ölüm Parası, Destekten Yoksun Kalma, Maddi ve Manevi Tazminatları Trafik Kazaları ve Sigorta Hukunun alanında incelenmektedir.

Menü