İcra Hukuku Nedir? Neleri Kapsar?

İcra hukuku, borcunu ödeyemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasını konu alan hukuk dalıdır.

Mahkeme Kararlarının İcrası, Çek, Senet, Bono ve Senet, Fatura, Sözleşme ve Protokol alacakları ile belgesiz alacakların tahsili, İpotekli ve Rehinli Taşınır ve Taşınmaz Malların İcra, Haciz, Muhafaza, Satış ve İhale İşlemleri gibi konular İcra Hukukunun kapsamında incelenmektedir.


İcra Hukuku Avukatı Kimdir?

İcra Hukuku Avukatı, İcra Avukatı, Haciz Avukatı gibi kavramlar hukuken var olmayıp halk dilinde İcra Hukuku konusunda deneyimli ve uzman avukatları ifade etmek için kullanılan sıfatlardır.

Diğer tüm hukuk davalarında olduğu gibi İcra Hukuku davalarında ve İcra Takiplerinde avukat tutmak zorunlu olmasa da 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun yargılama usûl ve esasları ile 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu  hukukçu olmayan kişilerin anlaması ve icra takipleri ve davaları kusursuz takip etmesi için fazla karmaşıktır.

İcra ve İflas Hukukunun ele aldığı konular hata kabul etmeyen ve etkilerini maddi olarak doğrudan hissettiren konular olduğu için hak kaybına uğramamanız ve mümkün olan en iyi sonucu elde etmeniz için uzman bir İcra Hukuku Avukatının hukuki birikiminden faydalanmanız şiddetle tavsiye edilmektedir.

Avukat Melih Pancar Hukuk ve Danışmanlık Bürosu Osmaniye’de ve tüm diğer illerde İcra Avukatı olarak sizlere hizmet sunmaktadır.

icra avukatı


Dava Çeşitleri Nelerdir?

 • İcra Takiplerinden Kaynaklanan Davalar
  • Haczedilmezlik şikayeti
  • İtiraz (İcra Takibine Gecikmiş İtiraz)
  • İtirazın Kaldırılması Ve Tahliye
  • İhtiyati Haciz
  • İhtiyati Haczin Kaldırılması
  • İhalenin Feshi Davası
  • İmzaya İtiraz
  • İtirazın Kaldırılması davası
  • İtirazın iptali davası
  • İstihkak davası
  • İstirdat Davası
  • Kambiyo Hukuku Şikayeti
  • Karşılıksız Çek Düzenleme Suçu
  • Kıymet Takdirine İtiraz Davası
  • Kiralananın Tahliyesi(İcra)
  • Konkordato
  • Menfi Tespit Davası
  • Meskeniyet İddiası
  • Ödeme emrinin iptali davası
  • Rehinin Kaldırılması Talebi
  • Sıra Cetvelindeki Sıraya İtiraz
  • Şikayet
  • Şikayet  (İcra Memur Muamelesini Şikayet) – Harca Tabi Degil
  • Takibin iptali davası
  • Tasarrufun İptali Davaları
  • Taahhüdü ihlal Davası (Hapislik davası)
  • Ticareti Usulsüz Terk Davası (Hapislik davası)
  • Yetki İtirazı

İcra ve İflas Hukuku Mevzuatı

2004  İcra ve İflas Kanunu (İİK)

7327  İcra Ve İflâs Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7101  İcra Ve İflas Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5358  İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5311  İcra ve İflâs Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5092  İcra ve İflas Kanunda Değişik Yapılmasına Dair Kanun

4949  İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

4578  İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

4358  Vergi Kimlik Numarası Kullanımının Yaygınlaştırılması ve Noterlik Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, Tapu Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun, Bankalar Kanunu, Posta Kanunu ile Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

3494  2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 3182 Sayılı Bankalar Kanununun İki Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun

3222  İcra Ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Ve 3182 Sayılı Bankalar Kanununun 92, 93 Ve 94 üncü Maddeleri İle Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 500 Üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun

538    2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Ve Bu Kanuna Bazı Madde Ve Fıkralar Eklenmesine Dair Kanun

3890  İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun


Görevli ve Yetkili Mahkemeler Hangileridir?

İcra Hukukunda davaların türüne göre görevli ve yetkili mahkemeler değişmektedir. İtirazın Kaldırılması, Gecikmiş İtiraz, Tahliye, Haczedilmezlik Şikayeti, İhalenin Feshi Davası, İmzaya İtiraz, İstihkak davası, Kambiyo Hukuku Şikayeti, Kıymet Takdirine İtiraz Davası, Meskeniyet İddiası, Ödeme emrinin iptali davası, Sıra Cetvelindeki Sıraya İtiraz, İcra Memur Muamelesini Şikayet, Takibin iptali davası, Yetki İtirazı davalarında görevli mahkeme İcra Hukuk Mahkemesidir.

Karşılıksız Çek Şikayeti, Taahhüdü ihlal Davası ve Ticareti Usulsüz Terk Davasında ise görevli mahkeme İcra Ceza Mahkemesidir.

Menfi Tespit Davası, İtirazın İptali Davası, İhtiyati Haciz Davası, İhtiyati Haczin Kaldırılması, İstirdat Davası gibi diğer davalarda ise Asliye Hukuk Mahkemesi görevlidir.

Yetki kuralları alacağın türü ve icra takibine konu alacağın doğumuna sebep olan hukuki ilişkiye göre değişiklik göstermekte olup genel yetkili mahkemeler icra dosyasının açıldığı icra dairesinin bulunduğu yerdeki mahkemelerdir.

Uzman bir İcra Hukuku Avukatına danışmanız halinde açılacak davanın türü, görevli ve yetkili mahkeme konusunda sizler için isabetli bir analiz yapacaktır.

İcra Hukuku davalarında detaylı bilgi edinmek için Melih Pancar Hukuk ve Danışmanlık Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

Menü