1. Ana Sayfa
 2. İcra ve İflas
 3. Emekli Maaşına Bloke Konulamaz

Emekli Maaşına Bloke Konulamaz

emekli maaşına bloke konulamaz

Yargıtay son kararında emekli maaşı bloke edilmiş milyonlarca emekliyi ilgilendiren bir karara imza attı. Kararda emekli maaşını teminat göstererek kredi kullanmış emeklilerin kredi ödemeleri geciktiği takdirde bankanın bloke ve kesinti yapma hakkının olmadığı yönünde tespitler yapıldı.

Bugüne dek bankalar tarafından emeklilere kullandırılan kredilerde kredinin teminatı olarak emekli maaşı gösterilmekteydi, kredi kullanan emekliler emekli maaşına bloke konulmasına kredi sözleşmesi esnasında peşinen rıza göstermekte, bu nedenle kredi ödemeleri geciktiği takdirde hiçbir işleme gerek kalmadan banka tarafından doğrudan bloke ve kesinti yapılmaktaydı. Emekli maaşından başka geliri olmayan kişiler bu durumdan uzunca süre mustarip oldular. Bankalar ise kredi borçlarını maaştan kesinti yaparak tahsil etme yoluna gittiler.

Yargıtay emekli maaşına bloke hakkında karar verdi

Yargıtay’ın güncel kararıyla bu dönem artık geride kaldı, karara göre nafaka ve vergi borçları dışında emekli maaşından kesinti yapılamayacağına vurgu yapıldı ve  bankalar bundan sonra emekli maaşından kesinti ve bloke yapamayacağı gibi bugüne dek milyonlarca emekli vatandaştan yaptığı milyarlarca liralık kesintileri de iade etmek zorunda kalacağı bir kararla karşı karşıya kaldı.

Emekli Maaşı Kesintilerini Geri Alma Hakkı

emekli maaşına bloke konulamaz

Yargıtay’ın son kararı ile kozlar artık emeklinin elinde, kullanacakları kredilerde banka kredi sözleşmesinin içerisinde veya sözleşme eklerinde maaşlarından kesinti ve bloke uygulanmasına rıza gösterse dahi yapılan kesintilerin yasal olmaması nedeniyle iptal edilmesi ve bugüne kadar yapılan maaş kesintilerini bankadan geri alması mümkün hale geldi.

Emekli vatandaşlar bankanın koymuş olduğu blokenin kaldırılması ve kesintilerin iadesi için Tüketici Hakem Heyetlerine başvurma hakkına sahiptir. Toplam kesinti miktarının 11.330TL’yi geçmesi halinde ise doğrudan Tüketici Mahkemesinde dava açarak, blokenin iptal edilmesini ve bugüne kadar yapılan kesintilerin faizi ile iade edilmesini talep edebilecektir.

Haczedilemezlik Yasal Mevzuatı

emekli maaşına bloke konulamaz

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 93- Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez.

İcra ve İflas Kanunu Madde 82 – Aşağıdaki şeyler haczolunamaz:

 • Devlet malları ile mahsus kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar,
 • Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya,
 • Memleketin ordu ve zabıta hizmetlerinde malul olanlara bağlanan emeklilik maaşları ile bu hizmetlerden birinin ifası sebebiyle ailelerine bağlanan maaşlar ve ordunun hava ve denizaltı mensuplarına verilen uçuş ve dalış tazminat ve ikramiyeleri, Askeri malullerle, şehit yetimlerine verilen terfi zammı ve 1485 numaralı kanun hükmüne göre verilen inhisar beyiye hisseleri,
 • Vücut veya sıhhat üzerine ika edilen zararlar için tazminat olarak mutazarrırın kendisine veya ailesine toptan veya irat şeklinde verilen veya verilmesi lazım gelen paralar,
 • Borçlunun haline münasip evi,
 • Öğrenci bursları.

Emsal Karar

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu
Esas No: 2017/13-1980
Karar No: 2021/829
Karar Tarihi: 24.06.2021
ÖZET: Emekli maaşına bloke konulmasına dair muvafakatnamelerin önceden düzenlenemeyeceği, kredi sözleşmesi esnasında verilen muvaffakatnamenin geçersiz olduğu

….
18. Kanun’un “Önceden yapılan anlaşmalar” başlıklı 83/a maddesi hükmüne göre ise “82 ve 83 üncü maddelerde yazılı mal ve hakların haczolunabileceğine dair önceden yapılan anlaşmalar muteber değildir.” Önceden feragatin geçersizliğinin nedeni, borçlunun hacizden önceki bir dönemde böyle bir anlaşmanın sonuçlarını ve hacze gelindiğinde kendisine yükleyeceği yükün ağırlığını tahmin edemeyeceğinin varsayılmasıdır. Bu halde, borçluyu bizzat kendisine karşı koruma gereği vardır (Kılıçoğlu, E.: İcra Sözleşmeleri, İstanbul 2005, s. 130).
19. Bu maddeyle, borçlu ile alacaklının hacizden önceki dönemde aslında haczedilmemesi gereken mal veya hakkın haczedilebileceği konusunda yaptıkları sözleşmelerin geçerli olmayacağı düzenlenmiştir. Anılan düzenleme sadece icra takibinin kesinleşmesi sonrası bu yönde yapılan sözleşmeleri değil, icra takibi yapılmadığı durumlarda da sözleşmelere borçlunun haczi mümkün olmayan mal veya haklarına veya emekli maaşına bloke konulması ve kesinti yapılması sonucunu doğuran muvafakatlerin de geçersiz olacağına ilişkin emredici bir hüküm niteliğindedir.

26. Bu açıklamalar ışığında somut olay incelendiğinde; davacı Kurum emeklisi, davalı bankadan tüketici kredisi kullandığı sırada banka nezdinde aldığı emekli maaşından takas ve virman suretiyle tahsilat yapılmasına muvafakat etmiş, kredi taksitleri bir süre sorunsuz ödenmiş ancak davacı daha sonra ödeme güçlüğüne düşmüş, kredi taksitlerini ödeyememiştir. Banka sözleşmedeki bu düzenlemeden hareketle emekli maaşının dörtte birine bloke koyarak kredi borcuna mahsup etmiştir. Ne var ki İİK’nın 83/a maddesi gereğince haczedilemezlikten önceden feragat geçersiz olup henüz hakkında herhangi bir icra takibi başlatılıp maaşından haciz suretiyle borcun ödenmesine izin verildiği yönünde davacının iradesinin açıkça ortaya konulduğundan da bahsedilemeyeceğinden kredinin alınması sırasında takas ve mahsup yönünde verilen muvafakat da geçerli sayılmaz. Direnme kararındaki bu yöne ilişkin kabul bu nedenle haklı ve yerindedir.


29. Sonuç olarak usul ve yasaya uygun direnme kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.

IV. SONUÇ:
Açıklanan nedenlerle;
Davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile direnme kararının ONANMASINA,
Harç peşin alındığından harç alınmasına yer olmadığına, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “Geçici Madde 3” hükmü gereği uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 440. maddesi uyarınca kararın tebliği tarihinden itibaren on beş gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24.06.2021 tarihinde yapılan ikinci görüşmede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Emekli maaşına bloke kaldırma tüketici hakem heyeti dilekçe örneği indirmek için tıklayınız.

Emekli maaşına bloke kaldırma tüketici mahkemesi dilekçe örneği indirmek için tıklayınız.

4.7/5 - 115 Toplam Oy

Benzer Yazılar

78 Yorum. Yeni Yorum

 • Hakem heyeti bloke mi kaldırıyor parayı mı geri veriyor?

  Yanıtla
  • Merhabalar, avukatların ücretsiz hukuki danışmanlık vermesi yasaktır. Sitedeki paylaşımlar bilgilendirme amaçlıdır. Sorunuz tavsiye ve danışmanlık isteği olduğu için maalesef sorunuza ücretsiz cevap veremeyeceğiz. Detaylar ve ücretli danışmanlık için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

   Yanıtla
 • esra bilici
  30 Ekim 2021 00:19

  Tüketici hakem heyetine başvurdum. Maaşımdan kesilen paraların dökümünü istemiş o yüzden tekrar müracaat ettim. Pazartesi de bankadan kesilen paraların dokümanını dilekçeye ekleyip elden vereceğim.
  Merak ettiğim şu: banka sadece blokeyi mi kaldıracak yoksa bloke ile birlikte hesabımdan kestiği paraları da iade edecek mi. Yardımcı olduğunuz için şimdiden teşekkür ederim.

  Yanıtla
  • Merhabalar, avukatların ücretsiz hukuki danışmanlık vermesi yasaktır. Sitedeki paylaşımlar bilgilendirme amaçlıdır. Sorunuz tavsiye ve danışmanlık isteği olduğu için maalesef sorunuza ücretsiz cevap veremeyeceğiz. Detaylar ve ücretli danışmanlık için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

   Yanıtla
 • Arabuluculuk bürosu ile ,bu kararı emsal gösterip emekli maaşı bloke iptali ve geriye dönük bloke ile kesilen tutarı almamız mümkün mü? Teşekkürler

  Yanıtla
  • Merhabalar, avukatların ücretsiz hukuki danışmanlık vermesi yasaktır. Sitedeki paylaşımlar bilgilendirme amaçlıdır. Sorunuz tavsiye ve danışmanlık isteği olduğu için maalesef sorunuza ücretsiz cevap veremeyeceğiz. Detaylar ve ücretli danışmanlık için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

   Yanıtla
   • Gokkayin ergul
    26 Kasım 2021 20:02

    Merhaba ben emekliyim maaşımı PTT den alıyorum PTT üzerinden aktif bank’tan Kredi kullandım bu Kredi icralık oldu benim normalde maaşıma konan benim sözleşme imzaladığımız zaman bana kredi borcu bitene kadar maaş onu da Kredi borcuna karşılık tutar alınabilir diye Birliği muvafakatname imzalattılar blokeyi kalkmaları gerekmiyor mu çünkü mantıken ben artık icra dairesi ile muhatap oldum yani maaşımdan kesintnin yapılmaması gerekiyor ama aktif bank bunu uygulamiyor .
    Öğrenmek istediğim şu iyi kira mahkemesine devri olan kredi alacaklarından dolayı maaş hesabında veya banka hesaplarındaki blokelerini pasif hale getirilmesi gerekmiyor mu bununla ilgili hukuki destek alabilir miyiz

    Yanıtla
 • Teşekkür ederim,peki arabuluculuk anlaşma ihtimali varmı veya dava açarsak kesin olarak geriye dönük kesilen tutarı alabilirmiyiz. Teşekkürler

  Yanıtla
 • Hayri Yapıcı
  1 Kasım 2021 22:35

  bana icra başlattılar haciz yaptılar haczi kaldırsınlar diye imza verdim maaşımdan bloke kesiyorlar iki senedir hiç vermiyorlar ben emekli maaşımdaki kesintileri geri alabilir miyim

  Yanıtla
  • Merhabalar, avukatların ücretsiz hukuki danışmanlık vermesi yasaktır. Sitedeki paylaşımlar bilgilendirme amaçlıdır. Sorunuz tavsiye ve danışmanlık isteği olduğu için maalesef sorunuza ücretsiz cevap veremeyeceğiz. Detaylar ve ücretli danışmanlık için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

   Yanıtla
 • Sayın Melih pancar, sizinle iletişime geçip işlemleri başlatmak isterim ama ben İstanbul , siz Osmaniye’de ikamet ediyorsunuz. Mümkün olabilir mi acaba? Arabukucukta aynı şehir şartı vardı galiba?

  Yanıtla
 • Hatice Avşar demir
  9 Kasım 2021 13:03

  Ben maaşımı ptt ye taşıdım aktifbank dan kredi kullandım. Bir süre ödeme yaptıktan sonra başka borcumdan dolayı senetşm vardı icradan o kesilmeye başlamış. Aslında banka borcu bittikden sonra senet devreye giricek diye biliyordum ama senet e muvafakat verdiğim için önce o sıraya girmiş. Arada maaş farkı ve artan az da olsa belli aylarda maaş farkları falan yatıyordu onlarda aktifbank bloke koymuş. Şimdi ptt den maaş promosyonu alamıyorum bankadan bloke olan paramı alamıyorum. Senet borcu bitince banka devreye girip maaşımı haczedecek. Ben ptt yemi aktifbanka mı müracaat edicem. kafam çok karıştı. Nasıl bir yol izlemem gerek. Birde bu durumda maaşımı başka bankaya taşına şansım var mı? Teşekkür ederim.

  Yanıtla
  • Merhabalar, avukatların ücretsiz hukuki danışmanlık vermesi yasaktır. Sitedeki paylaşımlar bilgilendirme amaçlıdır. Sorunuz tavsiye ve danışmanlık isteği olduğu için maalesef sorunuza ücretsiz cevap veremeyeceğiz. Detaylar ve ücretli danışmanlık için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

   Yanıtla
 • Merhaba iyi günler bir soru sormak istiyorum izniniz olursa. Aktif banktan kredi cekmişti babam kendisi emekli PTT maas müsterisi bir süre kredisini ödedi daha sonra ödeyemedi. Kredi cekerken aktifbank sözlesme imzalarken muvafakat name imzalatmis muhtemelen bu ay maasi PTT yatinca tAmamen kesildigini gördük .bankayi aradik oda bankanin icra avukstini aramamizç söylediler.avukat hic bir dekilde yardimci olmuyor ödeyeceksiniz diyor ve maasi hepsini kesmişler bunun icin bir yol var midir hepsini kesebilr mi

  Yanıtla
 • BURHAN BOZKURT
  22 Kasım 2021 20:00

  MERHABALAR. BU KARAR HALEN GÖREVDE OLAN MEMUR MAAŞLARINI ETKİLERMİ. ÖRNEK OLARAK .MAAŞ I 4/1 HACİZLİ AMA BANKA EK HESAP FAZİNİ AYNI BANKADA MAAŞ HESABI OLAN FARKLI BİR VADESİZ HESABA YANSITIYOR BİR ANLAMDA TAKAS MAHSUP HAKKINI KULLANIYOR. BU KARARDAKİ 83A MADDESİ BURADA DEVREYE GİRERMİ

  Yanıtla
  • Merhabalar, maalesef buradan ücretsiz soru yanıtlayamıyoruz. Detaylar ve ücretli danışmanlık için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

   Yanıtla
   • BURHAN BOZKURT
    24 Kasım 2021 21:41

    öncelikle cevabınız için teşekkür ederim. haklısınız kararın geneli emekli maaşları için o konuda sıkıntı yok.ancak karardaki iik 83 de ki madde emekli ya da çalışan ayrımı yapmıyor ve bu maddeye bu son kararda da ayrıca değinilmesi maaşının 4/1 hacizli duruma düşen tüm çalışanşları kapsaması gerekmezmi.? nahsettiğim kısım aşağıda.daha önce de hukuk kurulunun bununla ilgili kararları var ancak yargıtay 13. dairesi (sanırım kapatıldı) 2020 de buna muhalifbir karar vermişti bazı bankalarda onu dayanak göstererek memurların maaş hesabına hacizli olmasına rağmen bloke kesinti vs koymaya kalktılar.şimdi bu en taze içtihat ile sanırım iik83 maddesi yerini buldu. son tahlilde yorumunuzu ve fikrinizi tekrar almak isterim

    18. Kanun’un “Önceden yapılan anlaşmalar” başlıklı 83/a maddesi hükmüne göre ise “82 ve 83 üncü maddelerde yazılı mal ve hakların haczolunabileceğine dair önceden yapılan anlaşmalar muteber değildir.” Önceden feragatin geçersizliğinin nedeni, borçlunun hacizden önceki bir dönemde böyle bir anlaşmanın sonuçlarını ve hacze gelindiğinde kendisine yükleyeceği yükün ağırlığını tahmin edemeyeceğinin varsayılmasıdır. Bu halde, borçluyu bizzat kendisine karşı koruma gereği vardır (Kılıçoğlu, E.: İcra Sözleşmeleri, İstanbul 2005, s. 130).

    Yanıtla
 • Emekli maas hesabimdaki maas disindaki aktarilan paraya icra el koyabilir mi
  Mesela bankamatikten kendi yatirdigim paraya el koyabilir mi

  Yanıtla
 • Bir sorum daha olacak mumkunse
  Dusuncesizlik edip maasimi icralik oldugum bankaya tasidim.Banka maas promosyonumu diger hesabima yatirmis.maasima kesinti yapmamis ancak promosyonuma el koymus.Buna hakki var midir.Promosyonumu geri alma sansim varmidir.Simdiden tesekkur ederim

  Yanıtla
 • Songul kaplan cakar
  23 Aralık 2021 20:10

  Merhabalar, emekliyim ve promosyon aldigim bankadanda kredi kullandim hala da odemeye devam ediyorum…promosyon surem coktan doldu ve baska bir bankaya emekli maasimi tasimak istedim once SGK banja degistirmeye calistim orada sadece sube degistirebilirsiniz ibaresi ile karsilastim…yeni gececegim bankaya basvurdugumda maasimin uzerinde bloke oldugunu bankayala gorusmem gerektigini soylediler…bir banka gorevlisi arkadasla gorustugumde eger banka musterisi oldugun icin dusuk faizden kullandirdilarsa bloke koymuslardir kaldiramazsin dedi…bu dogrumudur? Kredi cekerken okadar cok imza atiyoruz ki sahsen ben boyle bir bilgiyi aldigimi hatirlamiyorum…simdi ben kredimi kapatmadan maasimi baska bankaya cekemezmiyim? Şimdiden tsk ederim

  Yanıtla
 • Salim birol Aslanoğlu
  24 Aralık 2021 04:43

  Emekli olmadan iki yıl önce ziraat bankasından kullandığım kredi ya da bankomat hesabındaki borcumu işsiz kaldığım için ôdeyemedim ve icralık oldum.Emekli oldum SGK emekli mmasımı ziraat bankasına yapmış ben başka bir bankaya emekli maasımı taşımak istiyorum fakat ziraat bankası emekli olmadan iki yıl ônceki icralık olmam sebebi ile emekli maaş hesabımı taşımaya bloke koyuyor ve ben emekli maaşı mı taşıyamıyorum başka bankaya ,Bankanın yargıtay hukuk muhakesi kararına rağmen emekli maaş hesabımı rehin gibi tutması yasalmı cevap verirseniz çok sevinirim saygılarımla.

  Yanıtla
 • Merhabalar Benim hesabıma tanımadığım biryerden para gelmiş ve bunu bilmediğim için ben o parayı çekmisim emekli maaşıma bloke konulmuş ve her seferinde bankaya gittiğimde onay ile çekiyorum beni uğraştırıyolar yardımcı olmanız dileğiyle iyi akşamlar.

  Yanıtla
 • Ahmet erol
  8 Ocak 2022 20:31

  Merhabalar emekli maaşımı aldığım bankadan 2 adet kredi kullanmaktayım 1 kere dahi bir geciktirmem olmadı maaşımı taşımak istedim taşıyamazsın dediler bende BDDK ya şikâyette bulundum banka özetle şöyle diyor’ ‘Emekli maaşınızı 18 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla Bankamız aracılığı ile aldığınız,
  • Emekli maaşınızdan borçlarınıza tahsilat yapılabileceği ve kredi borçlarını ödeyene kadar maaşınızı farklı bankaya aktarmayacağınız ilişkin Muvafakat name, Taahhütname, Virman, Takas ve Mahsup Talimatını onayladığınız ” için borcunuz bitmeden maaşınızı taşıyamazsınız diyor. BDDK bankanın bu cevabını bana iletti ben şimdi ne yapmalıyım ilginize şimdiden teşekkürler

  Yanıtla
 • Merhabalar. YHGK’nun söz konusu emekli maaşı bloke edilemez, haczedilemez kararında kastedilen emeklilerin statüsü nedir? Karar memur işçi vs ayrımı olmaksızın tüm emekli maaşlarını kapsamakta mıdır? Emekli memur maaşı bu karardan sonra artık haczedilemez doğru mu? Eski kararlarda memurlar içim 2008’den önce çalışmaya başlayanlar (emekli sandığı) ve sonra başlayanlar (SGK) ayrımı vardı.

  Yanıtla
 • Annem kredi çekti ödeyemiyor benim le beraber kalıyor maaşa bloke koydu banka benim eve icra gelirmi

  Yanıtla
 • Hasan GÜLER
  13 Ocak 2022 23:44

  Merhaba. Babam hakkında vasi davası devam ediyor. Ancak bu süreçte emekli maaşını banka avukatının onayı ile alabiliyor hem de promosyon avantajı nedeniyle banka değiştirmek istemesine rağmen reddedildi. Bu durum yasal mıdır?Ne yapabiliriz?

  Yanıtla
  • Merhabalar, maalesef buradan ücretsiz soru yanıtlayamıyoruz. Detaylar ve ücretli danışmanlık için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

   Yanıtla
   • Hasan GÜLER
    14 Ocak 2022 15:17

    Aynı durumda birbaşkası Ziraat Bankasından hiçbir sorunla karşılaşmadan hem aylardır emekli maaşını alıyor hem de geçen ay promosyon için Akbank a taşıdı.Onun da vasi davası sonuçlanmadı. Çok yakınım o yüzden eminim. Bizim banka Yapı Kredi Bankası ve bizi uğraştırıyor. Sonuçta hak ettiği bir promosyonu alamayacak. Emekli maaşı sonuçta.

    Yanıtla
 • KAĞAN CÖMERTOĞLU
  19 Ocak 2022 19:06

  Avukat Bey merhaba öncelikle bilgilendirmeleriniz için tesekkür ederim.Bugün blokeyi kaldırmak için başvurmaya gittim arabuluculuğa yönlendirdiler sonra dava açılıyomuş. farz edelim ki anlaşamadık mahkeme yolu açık evet ama yardımcı olduğunuz insanlardan var mı kazanan bloke kaldırtıp iadesini alan ben yaklaşık iki yıldır alamıyorum maaşımı sürekli blokeli bazı dönemlerde üstüne para bile ekledim ödensin diye evrakların tamamı hazır sağolun sizin örnek dilekçenizdende doldurdum sonuç olarak peşini kovalayalım mı alırmıyız olumlu sonuç mahkeme olursa avukatımız olur musunuz ? Tek sorun Ankaradayız tesekkürler şimdiden cevabınız için

  Yanıtla
 • Vahit Sönmez
  20 Ocak 2022 15:32

  Merhaba Av Melih bey, bugün internet bankacılığı kapsamında hesaplarımı kontrol ederken hesabımda belli oranda olması gereken paramın olmadığını gördüm ve derhal bankayı aradım, verdikleri cevap bir icra dairesinin Emekli maaşı hesabına bloke koyduğunu o paranın blokede olduğunu söylediler.
  Bahsi geçen icra dairesi ile önceden yaptığımız resmi yazışmalarda alıcıya olan borcumu şu an ödeme imkanım olmadığından dolayı ancak 7 ay sonra ödemeye başlayacağımı, çünkü ancak o zaman bütçemde biraz boşluk olacağını bildirdiğim, bu şartlarda ödeme teminatı verdiğim halde bloke koymuşlar.
  Buraya dikkat lütfen, karşı tarafa yalnız bildirdiğim şartlarda ödeme sözüdür, kesinlikle maaşımdan kesilsin muvaffakatnamesi değildir.
  Hangi yolu izleyeceğim konusunda bana Yazar ve yardımcı olursanız çok sevinirim, Saygılarımla.

  Yanıtla
 • Serdar Hepşen
  22 Ocak 2022 00:59

  Hayırlı geceler emekliyim emekli maaşımı DenizBank’tan alıyorum kredi çektim ödeyemedim maaşıma bloke koydu ve hala blokeyi kaldırmadı ve her ay kesinti yapıyor 3 yıldır ve maaşımı tüm kesiyordu BDKK yazdım şimdi 4/1 yine kesiyor önce 600. Bu ay maaşa zam geldiği için 800 kesmiş bu yasal mı ve dekontte anapara kesintisi kanuni takip yazıyor ne yapmalıyım rica ediyorum şimdiden teşekkür ediyorum yardımcı olurmusunuz

  Yanıtla
 • Emine altınterlik
  2 Şubat 2022 17:35

  Merhabalar.emekliyim ve borclarımdan ötürü bir kısmı kesilmekte.lakin bugün adıma gelen para bloke oldugunu gördüm.uyaptan baktım ist elektrik idaresi.lakin bn tahattüt vermediğim halde nasıl kesebilir ve blokeyi nasıl kaldırabilirim

  Yanıtla
 • Merhabalar, Emeklinin maaşından kesilen kredileri mahkemeye taşısak kaç ayda sonuçlanır?

  Yanıtla
 • Melih Bey Merhaba
  Garanti Bankasına emekli maaşım yatıyor. Pandemiden dolayı Yapı Kredi Bankasından aldığım kredi ödemelerimde aksamalar oldu muvafakatname ile başka bankadaki emekli maaşıma haciz ya da bloke konması mümkün mü? Bu durumunda ne yapmalıyım? Buna itiraz hakkım var mı? Bir de muvafakat online olarak alınan krediler için de geçerli oluyor mu? Ortada ıslak imza yok konuyla ilgili sizinle diyaloğa geçebilir miyiz? Teşekkürler.

  Yanıtla
 • Melih bey merhaba.ptt den çekmiş olduğum krediyi 4 ay ödeyemeyince aktif bank tüm emekli maaşıma bloke koydu.sizin dilekçenizi yazıp tüketici hakları hakem heyeti gittim.dilekçeyi almadı yetkimiz yok avukata danış dedi ne yapmalıyım dilekçeyi kim kabul eder.saygılar.

  Yanıtla
 • Melih bey merhabalar
  Tüketici mahkemesine başvurdum dosya üzerinden karar değil duruşma olarak 10 marta gün verdiler emekli maaşı aldığım bankadan 2 kredim var birinde takas mahsup yolu ile muvafakatim var birinde yok mobil ile aldığım için tüm belgeleri sundum başka bir öneriniz var mı sizce ne gibi bir senaryo gerçekleşir cevabınız için şimdiden teşekkürler insanlara yardımlarınız takdire şayan

  Yanıtla
 • İyi günler babam farklı bankalardan kredi almış fakat ödemelerini yapamıyor ve muvafakat imzalamışmı hatırlamıyor böyle bir durumda bankalar emekli maaşına haciz koyabilir mi?Ayrıca kendisi benim yanımda ikamet etmektedir bu durumda benim evimde bulunan eşyaların ya da benim banka hesabımdaki paranın haczini yapabilirler mi?Benim evimde bulunan bazı eşyaların faturası bulunmamaktadır.

  Yanıtla
 • Emekliyim.maasim.disardan icralık.. banka da icra koydu..sozlesmeye istinaden emekli maaşından arta kalanı kesiyor.sorum.su dur. Ramazan ve kurban ikramiyesinede el koyar mı banka..hakkı var midir

  Yanıtla
 • nadir sakoğlu
  12 Nisan 2022 13:47

  emekli maaşımdan sgk 4a borcum kesiliyordu. 6 aydan beri kesilmiyor. ama sgkya borcum bitmedi. promosyon için ziraat bankasına gittiğimde sgknın blokesi olduğundan hesabınızı başka bankaya nakledemezsiniz dendi. yapılabilecek bişey varmı. maaşımdan kesinti yapılmamasının yargıtay kararı ile ilgisi varmı.

  Yanıtla
 • Merhabalar;
  Babam 3 yil once ziraat bankasindan bireysel kredi cekmis ve taksidini oduyordu 2022 mart ayinda emekli oldu sgk da maasi alicagimiz bankayi ziraat sectik.Nisan ayi oldu maaslarini almadi ogrendik ki maasini ziraat kredilerine aktariyormus ve bloke koymus borcunuz bitmeden baska bankaya gecemezsiniz demisler.Yardimci olur musun bu bloke nasil kalkar bizim haklarimiz nelerdir aydinlatirsaniz sevinirim.

  Yanıtla
 • Merhaba İnternete gezerken gördüm sizin verdiğiniz bilgileri ve bende bisey sormak istiyorum benim 7 tane kredim var babadan emekliyim 2700 maaşım var şuan 122 binlira borcum var maaş 2700 ve bende her ay 3200 elden yatırım heray kredilerine toplam 5900 ödeme yapıyordum ama şuan elden ödeme yapamıyorum maasima el koysun 5.6 sene neyse istemiyorum borcum bitsin yeterki kabul edilirmi acaba başka işlem yaparmı aciz gelir ne yapar bana banka varsa bilginiz ögrene bitirmiyim ödeme yapamıyorum diye 🙏

  Yanıtla
 • Merhabalar emekli maaşı aldığım banka hesabıma başka bir kişi tarafından para yatırıldı icra bu yatırılan parayı haciz ödemesi adı altında çekmiş bu yasal bi uygulama mı geri alabilirmiyim alabilirsem nasıl bilgi verebilir misiniz? Teşekkür ederim

  Yanıtla
 • yavuz salman
  12 Mayıs 2022 10:03

  Mrb borçlu değil üçüncü şahıs olarak banka merkezi başka şahıs şirket adına muvafakat olmaksızın hesabıma bloke koymuş ne yapabilirim…bundan dolayı işlem yapamıyorum şimdiden teşekkürler

  Yanıtla
 • F. Nurten Yıldız
  27 Ağustos 2022 17:18

  Harika haber. Hemen harekete geçeceğim. Denizbank bir ekmek parası bile bırakmadan bütün maaşımı alıyor.

  Yanıtla
 • NURAN TÜRKMEN
  12 Eylül 2022 23:55

  DİLEKÇE VE ÖRNEK KARAR İÇİN SONSUZ TEŞEKKÜRLER. ŞİMDİLİK SİKAYETVAR.COM A YAZDIM ÇÖZÜLMEZSE DİLEKÇE VERECEĞİM. YİNE ÇÖZÜLMEZSE HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIM. ALLAH İŞİNİZİ GÜCÜNÜZÜ RAST GETİRSİN.

  Yanıtla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi yazın.
You need to agree with the terms to proceed

Menü