1. Ana Sayfa
 2. Genel
 3. 2022 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Tablosu

2022 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Tablosu

2022 AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ MELİH PANCAR

Avukatlık asgari ücret tarifesi Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenmektedir. Avukat ve müvekkil arasında alınacak vekalet ücreti bu alt sınırlara uymak koşuluyla avukat ve iş sahibi müvekkili arasında sözleşmeyle belirlenir.

Kararlaştırılan ücret sözleşmeleri Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen asgari ücret tarifesine uygun olmak zorundadır.

Bu yazımızda avukatın ücret hakları gösterilmiş olup avukatın yükümlülükleri ve iş sahibinin hakları konusu Meslek Kuralları – Şikayet başlıklı yazımızda açıklanmıştır.

Avukat Vekalet Ücreti Yasal Mevzuatı

Avukatlık vekalet ücreti yasal temelini Anayasa ‘dan almaktadır. Anayasanın 18. maddesinde çalışma hürriyeti düzenlenmiştir. Herkes çalışma hakkına sahiptir. Bu hak ayrıca kişinin yaşadığı topluma karşı bir vazifesidir. Bununla birlikte ücretsiz çalışmak ve angarya yasaktır.

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu ise avukatlığın ücretli bir kamu hizmeti olduğunu bir çok maddesinde göstermiştir.

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu içerisinde vekalet sözleşmesine uygulanacak yasa hükümlerine yer verilmiştir.

6100 Sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ( 323. Maddesi) vekil ile takip edilen işlerde avukatlık ücreti olduğu belirtilmiştir.

Türkiye Barolar Birliği, her yıl yenilenen ve güncellenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ‘ni oluşturmakta ve resmi gazetede yayımlamaktadır.

Her avukat ve hukuk bürosu da da asgari ücret tarifesinin alt sınırlarına aykırı olmamak koşuluyla yapılacak iş ve takip edilecek davalardaki vekalet ücreti politikasını serbestçe belirleyebilir.

Avukatın Haksız Nedenlerle Azledilmesi

Avukat kendisine kusur yüklenemeyecek sebeplerle azledildiği halde taraflar arasındaki sözleşme ve kanunlar doğrultusunda avukat işi tamamlamış gibi ücrete hak kazanır. Davanın ve işin sonunda karşı taraftan alınması olası vekalet ücretlerinin tamamının haklı sebepsiz azleden müvekkil tarafından ödenmesi gerekecektir.

Kanunlarda akde vefa ilkesi doğrultusunda başlanan hukuki sürecin ortasında avukatı devre dışı bırakmak engellenmiştir.

Türkiye Barolar Birliği 2022 Avukatlık Ücret Tarifesi

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Türkiye Barolar Birliği’nin yasal yetkileri doğrultusunda her yıl için barolar birliği tarafından belirlenir. 2022 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 20 Kasım 2021 Tarih ve 31665 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tarifenin karmaşıklığını gidermek ve daha derli toplu şekilde sunmak için sizler için tablo haline getirdik.

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (TL)
BİRİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
1.Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar)1.200,00
Takip eden her saat için700,00
2.Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar)2.500,00
Takip eden her saat için1.300,00
3.Yazılı danışma için (ilk bir saate kadar)2.500,00
Takip eden her saat için1.200,00
4.Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde1.900,00
5.Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması
a) Kira sözleşmesi ve benzeri2.300,00
b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması10.000,00
c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler6.000,00
İKİNCİ BÖLÜM
İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
1.Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için2.000,00
2.a)Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için3.200,00
b) İpotek tesisi ve fekki gibi işlemler de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu ve sona erdirilmesi olarak nitelenen işlemler nedeni ile sürekli sözleşme ile çalışılan bankalar, finans kuruluştan ve benzerlerine verilen her bir hukuki yardım için700,00
3.Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konulan ile ilgili ruhsat ve imtiyazlann alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için16.800,00
4.Vergi uzlaşma komisyonlannda takip edilen işler için6.800,00
5.Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde
a) Duruşmasız ise33.300,00
b) Duruşmalı ise57.600,00
c) Konusu para olan işlerde ise ücret bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir
6.6502 sayılı Kanunun 70 inci maddesinin birinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla il ve ilçe tüketici hakem heyetleri, sebze ve meyve hal hakem heyetleri nezdinde sunulacak hukuki yardımlar bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Ancak üçüncü kısma göre belirlenecek hizmete konu işin ücreti, maktu ücretin altında ise asıl alacağı geçmemek kaydıyla1.700,00
ÜÇÜNCÜBÖLÜM
1136 sayılı Kanunun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret
1.Yapı kooperatiflerinde5.500,00
2.Anonim şirketlerde8.300,00
Takip edilen dava, takip ve işlerde bu Tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata aynca ödenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
1.Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti8.300,00
Takip edilen dava, takip ve işlerde bu Tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata aynca ödenir.
İKİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1.Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için:
a) Duruşmasız ise2.400,00
b) Duruşmalı ise3.000,00
2.Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için3.900,00
3.Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için8.900,00
4.Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için
a) Duruşmasız ise5.500,00
b) Duruşmalı ise11.000,00
5.Tüketici Mahkemelerinde görülen kredi taksitlerinin veya faizinin uyarlanması davalan için4.600,00
İKİNCİ BÖLÜM
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1.İcra Dairelerinde yapılan takipler için1.800,00
2.İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için2.100,00
3.İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için3.400,00
4.Tahliyeye ilişkin icra takipleri için3.700,00
5.İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için2.800,00
6.Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için2.800,00
7.Sulh Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için5.500,00
8.Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için4.000,00
9.Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için9.200,00
10.Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için4.600,00
11.Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için15.000,00
12.Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için17.400,00
13.Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için8.700,00
14.Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için17.400,00
15.Askerlik Kanunları uyarınca Disiplin Kurullarında takip edilen davalar için6.000,00
16.İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için
a) Duruşmasız ise5.500,00
b) Duruşmalı ise11.000,00
17.Bölge Adliye Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerinde görülen işlerin takipleri için
a) İlk derecede görülen davalar için8.900,00
b) İstinaf yolu ile görülen bir duruşması olan işler için5.500,00
c) İstinaf yolu ile görülen birden fazla duruşması veya keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için11.000,00
18.Sayıştay’da görülen hesap yargılamaları için
a) Duruşmasız ise9.500,00
b) Duruşmalı ise17.800,00
19.Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için17.800,00
20.
Danıştay’da ilk derecede görülen davalar için
a) Duruşmasız ise9.500,00
b) Duruşmalı ise19.000,00
21.Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay’da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için8.400,00
22.Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için9.900,00
23.Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için
a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar34.700,00
b) Bireysel başvuru
Duruşmalı işlerde19.800,00
Duruşmasız işlerde9.900,00
c) Diğer dava ve işler9.280,00
ÜÇÜNCÜ KISIM
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1.İlk 100.000,00 TL için% 16,00
2.Sonra gelen 100.000,00 TL için% 15,00
3.Sonra gelen 300.000,00 TL için% 14,00
4.Sonra gelen 500.000,00 TL için% 11,00
5.Sonra gelen 700.000,00 TL için% 8,00
6.Sonra gelen 900.000,00 TL için% 5,00
7.Sonra gelen 1.100.000,00 TL için% 3,00
8.Sonra gelen 1.300.000,00 TL için% 2,00
5.000.000,000 TL'dan yukarısı için%1,00
4.2/5 - 123 Toplam Oy

Benzer Yazılar

5 Yorum. Yeni Yorum

 • Burak Ermiş
  21 Mayıs 2022 14:30

  İyi günler size birşey sormak istiyorum beni abim büyük miktarda dolandırdı be bunlar belgeli ayrı zamanda benim hakkımda başkalarına beni küçük düşürecek şeyler anlatıyor bunun içinde maddi ve manevi tazminat davası aça bileceğim ve son olarakta beni öldürmekle tahdit ediyor şahitlerimi de aynı şekilde bunun için hangi avukatı tutmalıyım şimdiden teşekkürler

  Yanıtla
 • İzalei şuu davası açılmış… satış yoluyla bölüşüm isteniyor..
  Davacı tarafın görevlendirdiği bir avukat var. Ben davalı tarafım.
  Avukat ücretini yüzde 20 olduğunu söylediler.
  Ben de avukat tutsam yargılama sonucunda toplam yüzde 20 avukatlık ucretini her iki avukat yüzde 10 ar şekilde mi bölüşüyor, yoksa her avukat için ayrı ayrı yüzde 20 ödeme mi yapılıyor.
  Ona göre avukat tutup tutmama kararı vereceğim.
  Teşekkür ederim, işinizde kolaylıklar dilerim.

  Yanıtla
 • Geçen sene 2022 yılında bir idari dava açmıştık davayı duruşmalı talep ettiğimiz halde mahkeme evrak üzerinden karar verdi davayı kaybettik fakat duruşmalı avukatlık ücreti 11000 TL çıkartıldı,5500 TL. olması gerekmiyor mu ?

  Yanıtla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi yazın.
You need to agree with the terms to proceed

Menü